Reducció del risc d’exposició al soroll

Seguretat de màquines

Plans de treball amb risc d’amiant

Enginyeria

Higiene Industrial

 • Plans de treball amb risc d’amiant
 • Medicions específiques d’amiant
 • Projectes d’insonorització d’equips i instal·lacions
 • Disseny de sol·lucions per al risc d’exposició a productes químics
 • Estudi d’alternatives en utilització de productes químics
 • Estudis d’exposició a vibracions
 • Estudis d’exposició a radiacions òptiques
 • Estudis d’exposició a radiacions electromagnètiques
 • Estudis d’estrés tèrmic

 

Seguretat en màquines

 • Estudi d’adequació d’equips al RD 1215/1997
 • Certificats d’adequació de maquinària al RD 1215/1997
 • Assessorament en el procés de certificació de maquinària segons la directiva de màquines.

Ergonomia i Psicologia

 • Estudis de confort tèrmic
 • Estudis de confort acústic
 • Estudis ergonòmics
 • Estudis psicosocials

Actuació en cas d’emergència

 • Redacció i implantació de Plans d’Autoprotecció
 • Simulacres d’evaquació
 • Elaboració d’informes d’implantació i manteniment dels Plans d’Autoprotecció