Gestió de la prevenció

Seguretat en el Treball

Ergonomia

Higiene Industrial

Servei de Prevenció

Gestió de la prevenció i la seguretat, seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia

Gestió de la prevenció i seguretat

 • Establiment del Pla general de Prevenció
 • Avaluació de Riscos – contingut general
 • Planificació i Programes anuals d’actuacions preventives
 • Elaboració del protocol de coordinació d’activitats preventives
 • Programa d’adquisició de béns
 • Investigació d’accidents i malalties professionals
 • Seguiment estadístic de la sinistralitat registrada i mesures correctores
 • Seguiment i valoració de les activitats preventives/correctores derivades de l’avaluació
 • Assessorament en matèria de Prevenció de Riscos Laborals
 • Memòria i programa anual de les activitats del Servei de Prevenció
 • Formació/Informació sobre riscos específics

 

Seguretat en el treball

 • Identificació i avaluació de tots els riscos d’aquesta naturalesa existens a l’empresa, incloent els originats per les condicions de les màquines, equips i instal·lacions, condicions generals dels llocs de treball, locals i les instal·lacions de servei i protecció
 • Proposta i priorització de mesures correctores/preventives
 • Anàlisi de les necessitats d’actuacions en cas d’emergència
 • Assessorament sobre les mesures preventives a adoptar per l’empresa
 • Visites de seguiment de les condicions de treball

Higiene Industrial

 • Identificació i avaluació de tots els riscos derivats de contaminants químics, contaminants físics (altes o baixes temperatures, soroll, vibracions i radiacions) i contaminants biològics
 • Valoració de la necessitat o no de realitzar mesuraments sobre l’exposició
 • Proposta i priorització de mesures correctores/preventives
 • Seguiment i valoració de la implantació de les activitats preventives / correctores

Ergonomia i Psicosociologia

 • Identificació i avaluació de la càrrega física de treball, factors psicosocials i organitzatius
 • Determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives
 • Seguiment / valoració de la implantació de les activitats preventives / correctores